flags
logo_fb_small Bookmark and Share

Kung ang mundo ay 100 tao:

Maaaring:
50 ay babae
50 ay lalaki

26 ay mga bata
74 ay matatanda
8 dito ay nasa edad 65 pataas

Maaaring:
60 ay Asyano
11 ay taga-Europa
15 ay Aprikano
14 ay mula sa Kanlurang bahagi ng daigdig

Maaaring:
33 ay Kristiyano
22 ay Muslim
14 ay Hindu
7 ay Buddhist / Budista
12 ay mga taong naniniwala sa ibang relihiyon
12 ay mga taong hindi nananalig sa anumang relihiyon

12 ay magsasalita ng wikang-Tsino
3 ay magsasalita ng Hindustani
5 ay magsasalita ng Ingles
5 ay magsasalita ng Kastila
3 ay magsasalita ng wikang-Arabo
2 ay magsalita ng wikang-Ruso
70 ay magsasalita ng iba pang mga wika

83 ay makakabasa at makakasulat; 17 ay hindi

7 ay makakapag-aral sa kolehiyo
22 ay may pag-aaring computer

77 ay may makakain at masisilungan laban sa hangin at ulan, pero
23 ay wala

1 ay mamamatay sa gutom
15 ay kulang sa sustansya
21 ay labis ang timbang

87 ay may mapagkukunan ng ligtas na tubig na maiinom
13 ay walang malinis, ligtas na tubig na maiinom